Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego PODMED Bartosz Łętowski

 

§1

Postanowienia wstępne

Sklep Internetowy firmy PODMED Bartosz Łętowski, dostępny pod adresem internetowym http://www.podmed.pl, prowadzony jest przez Bartosza Łętowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą PODMED Bartosz Łętowski, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 632-193-23-02, REGON 243108338.

Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego i określa zasady korzystania ze Sklepu Intrenetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 

§2

Definicje

Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu Internetowego, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działanością gospodarczą lub zawodową.

Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działaność gospodarczą pod firmą PODMED Bartosz Łętowski, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działaności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwegods. gospodarki, NIP 632-193-23-02, REGON 243108338.

Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działaność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu Internetowego.

Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym http://www.podmed.pl

Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu Internetowego), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłączeniem wykorzystania jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległośćdo chwili zawarcia umowy włącznie.

Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

Konto - konto Klienta z Sklepie Internetowym, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w Sklepie Internetowym.

Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie Internetowym, umożliwiający utworzenie Konta.

Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

Koszyk - element oprogramowania Sklepu Internetowego, w którym widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych zamówienia, w szczególności ilości Produktów.

Produkt - dostępna w Sklepie Internetowym rzecz będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktów - umowę o świadczenie usług i umowe o dzieło.

 

§3

Kontakt ze Sklepem Internetowym

Adres Sprzedawcy: ul. Wiosny Ludów 78a, 43-608 Jaworzno.

Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@podmed.pl

Numer telefonu Sprzedawcy: 502 606 366.

Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: ING Bank Śląski 67 1050 1302 1000 0092 3030 4314.

Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numeru telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

Klient może porozumieć się telefonicznie ze Spredawcą w godzinach: pn-pt 08:00-20:00, sob 09:00-13:00.

 

§4

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

• Urządzenie końcowe z dostępem do sieci i przeglądarki internetowej.

• Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

• Włączoną obsługę plików cookies.

• Zainstalowany program FlashPlayer.

 

§5

Informacje ogólne

Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozowlonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami §6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

Ceny podane w Sklepie Internetowym są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszty dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi kurierskie), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi kurierskie oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie Internetowym w opisie Produktu.

 

§6

Zakładanie konta w Sklepie Internetowym

Aby założyć Konto w Sklepie Internetowym należy wypełnić Formularz rejestracji.

Założenie Konta w Sklepie Internetowym jest darmowe.

Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w §3.

 

§7

Zasady składania zamówienia

W celu złożernia zamówienia należy:

• Zalogować się do Sklepu Internetowego (opcjonalnie).

• Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie klikając przycisk "Dodaj do koszyka" (lub równoznaczny).

• Zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji.

• Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji należy wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury (opcjonalnie).

• Kliknąć przycisk "Zamawiam i płacę" (lub równoznaczny) oraz potwierdzić Zamówienie.

• Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności opłacić Zamówienie w określonym terminie z zastrzeżeniem §8.

 

§8

Oferowane metody dostawy i płatności

Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

• Przesyłka kurierska.

• Przesyłka kurierska pobraniowa.

• Przesyłka za pośrednicwem Paczkomatów.

• Odbiór osobisty pod adresem: ul. Wiosny Ludó 78a, 43-608 Jaworzno.

Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

• Płatność on-line za pośrednicwem Przelewy24.

• Płatność przelewem na konto Sprzedawcy.

• Płatność za pobraniem (płatne kurierowi przy odbiorze produktu).

• Płatność przy odbiorze.

Szczególowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu Internetowego.

 

§9

Wykonanie Umowy Sprzedaży

Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z §7 Regulaminu.

Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klinetowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadmości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

W przypadku wyboru przez Klienta:

• Płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient zobowiązany jest do płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie Zamówienie zostanie anulowane.

• Płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

• Płatność gotówką przy odbiorze przesyłki, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 3 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.  

Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie, w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

Początek biegu terminu dostawy Produktu do klienta liczy się w następujący sposób:

• W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elekrtoniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

• W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem - od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

• W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru przez Klienta zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klinta.

Dostawa Produktu odbywa się na terenie Polski.

Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie, usługi kurierskie) są wskazywane na stronach Sklepu Internetowego w zakładce "Dostawa i płatności" oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

Odbiór osobisty przez Klienta jest bezpłatny.

 

§10

Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży

Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Bieg terminu rozpoczyna się od dnia dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy Sprzedaży wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty lub drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres Sprzedawcy.

W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

Skutki odstąpienia od umowy:

• W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość Umowę Sprzedaży uważa się za niezawartą.

• W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

• Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

• Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

• Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

• Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, Produkt należy odesłać przesyłką rejestrowaną.

• Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w przypadku umów, których przedmiotem są:

Towary dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (Art. 3.1. Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta).

 

§11

Reklamacja i gwarancja

Umową Sprzedaży objętę są nowe Produkty.

W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Produktu Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamcję oraz żądanie Klienta w związku z wadą Produktu.

Produkt odsyłanay w ramach procedury reklamacyjnej należy wysłać na adres podany w §3 niniejszego Regulaminu.

 

§12

Dane osobowe w Sklepie Internetowym

Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Sprzedawca.

Dane osobowe Klientów zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.

Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego mogą być:

• W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

• W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.

Klient ma prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 

§13

Postanowienia końcowe

Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostawy - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechne obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach Konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyc skargę za pośrednictwem unijnej platrormy internetowej ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl